Departament d'Electrònica
Departament d'Electrònica

Laboratori d'Instrumentació 

per Física d'Altes Energies

Enginyeria i Arquitectura La Salle
Introducció - Introduction
LHCb
BCN-CFD meetings
Membres - Members

Introducció - Introduction

Amb motiu de la seva participació en LHCb, el grup de física experimental d'altes energies de la Universitat de Barcelona va oferir al departament d'Electrònica d'Enginyeria i Arquitectura La Salle (Universitat Ramon Llull) la possibilitat de col·laborar en el disseny i implementació de l'electrònica del SPD, conjuntament amb el Departament d'Electrònica de la UB. Arrel d'aquest oferiment, s'estructurà a EALS el grup de treball en instrumentació per a detectors d'altes energies, lligat al projecte. El grup s'ha anat ampliant a mesura que les necessitats del projecte ho requerien. La col·laboració entre ambdues Universitats es va ratificar amb un conveni signat al final del curs 2001-2002.

Sobre la base d'aquest nucli s'ha creat el Laboratori per a Instumentació de Física d'Altes Energies.
The Experimental High Energy Physics group of Universitat de Barcelona was invited to participate in the LHCb collaboration in 1998. At this occasion,  he offered the Departament d'Electrònica of Enginyeria i Arquitectura La Salle (Universitat Ramon Llull), together with de Departament d'Electrònica at UB, to join the collaboration in order to design the front end electronics of the SPD in LHCb. This fact sparkled the creation in EALS of a group working in high energy physics instrumentation related the LHCb project, which has kept on growing according to the project needs. This collaboration has been officially enhanced by an agreement between both universities, signed at the end of 2001-2002 academic year.

Based on this working group, the Laboratori per a Instrumentació Física d'Altes Energies has been created.   

Universitat de Barcelona
Universitat Ramon Llull
Els objectius del laboratori són de participar en l'elaboració de l'electrònica d'adquisició de dades d'experiments de física de partícules, tot continuant d'entrada en la participació en LHCb. Quan el projecte finalitzi, es buscarà d'involucrar-se en nous experiments. Els dos grups de recerca del departament, el Grup de Recerca en Automàtica i Control i el Grup de Recerca en Disseny Digital i Microelectrònica, donaran el seu suport al laboratori.
The Laboratory goal is to participate in building electronics for high energy physics experiments, at present, focussed in the LHCb collaboration. When the project is over, the Laboratory will look for new experiments to join. Both research groups in the Departament d'Electrònica, namely, Grup de Recerca en Automàtica i Control and Grup de Recerca en Disseny Digital i Microelectrònica support the Laboratory.   

LHCb

LHCb
CERN
LHCb és un dels quatre detectors amb que s'equiparà LHC, l'accelerador protó-protó que s'està construint actualment al CERN (Centre Europeu de Recerca Nuclear) a Ginebra (Suïssa). L'entrada en servei de LHC està prevista per l'any 2007. LHC generarà una font intensa de tot l'espectre d'hadrons contenint el quark b i s'espera una producció de l'ordre de 10**12  bb per any amb una lluminositat mitja de 2·10**32 cm-2·s-1 a una freqüència de 40 MHz. Amb aquestes dades s'espera assolir un nivell de precisió en les mesures molt superior al obtingut en els experiments anomenats de primera generació en les fàbriques de Bs.
LHCb is one of the four detectors to be build to LHC, the future proton-proton accelerator in construction at CERN (European Center for Nuclear Research) in Geneva (Switzerland). LHC is expected to be running by 2007. LHC will be an intense source of hadrons containing quark b. Actually, a production of 10**12 bb is expected, working at a luminosity of 2·10**32 cm-2·s-1 at 40 MHz frequency. These data should provide measurments far more accurate than those obtained in the so-called first generation B-factories.
locatització del CERN
LHCb Detector LHCb detector

La responsabilitat del grup de Barcelona dins de la col·laboració de LHCb és la realització de l'electrònica d'adquisició de dades del SPD (Scintillator Pad Detector). Aquesta és una cambra formada per 6000 peces de plàstic centellejador que està situada davant del bloc del calorímetre del detector. La seva finalitat és determinar si les partícules que l'atravessen són carregades o neutres. Aquesta informació s'empra en el nivell 0 del trigger per tal de decidir de quins processos se'n guarda la informació.
The Barcelona group responsibility in the LHCb collaboration consist in the design and implementation of the very front end electronics of the SPD (Scintillator Pad Detector). SPD is a chamber made of 6000 plastic scintillator tiles placed in front of the detector calorimeter. The chamber function is to discriminate charged from neutral particles. This information is used at the level 0 of trigger and determine what data shall be kept.
Per a més informació, visiteu la pàgina web del grup de Barcelona.
For further information visit the web site of the Barcelona group.
El grup manté una estreta col·laboració amb tots els grups integrants de calorímetre, d'entre els que destaquen, a banda del propi CERN, el grup del LAL de Orsay i sobretot el Laboratoire de Physique Corpusculaire de Clermont-Ferrand (França).
LPC - Clermont Ferrand
The group is in close collaboration with the rest of the calorimeter members, particularly, the LAL group at Orsay and, especially, the Laboratoire de Physique Corpusculaire from Clermont-Ferrand (France).

BCN-CFD meetings


October 2002


October 2003

Membres - Members

Professors Doctors
Professors Doctorands
Becaris Doctorands
Intensificadors i Col·laboradors
Jordi Riera Baburés
Xavier Vilasís Cardona
Sònia Luengo Alvarez
Mar Roselló Canal
SebastiÓ Tortella Rossellˇ
Carles Abellan Beteta
Alvaro Gaspar de Valenzuela Cueto

Amb el suport de FUNITEC (PGR200403), Ministerio de Ciencia y Tecnología - Plan Nacional de Altas Energías (fpa2002-04452-c02-01, fpa2005-06889-c02-02), Acción Integrada Francia-España (HF2001-0080), Generalitat de Catalunya (projecte PICS de col·laboració amb el CNRS - PICS2001-16).
més informació - further information : Xavier Vilasís-Cardona
back to top
Enginyeria i Arquitectura La Salle - JAN06